Fotosúťaž Leto s BioTech USA

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE - ÚPLNÉ ZNENIE

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý zreteľne, jasne a záväzne upravuje pravidlá súťaže s názvom „Leto s BioTechUSA“.
Pravidlá súťaže sú záväzné pravidlá pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na súťaži „Leto s BioTechUSA“. Odoslaním súťažnej fotografie každý účastník potvrdzuje, že sa s pravidlami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Názov súťaže: „Leto s BioTechUSA“

Organizátor súťaže: MLO SLOVAKIA, s.r.o., Starohorská 72, 974 11 Banská Bystrica 11 IČO: 36 007 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.:3745/S (ďalej len „Organizátor“).

Účel súťaže: Účelom Súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Organizátora. Pre účasť v Súťaži nie je podmienkou zaplatenie vkladu. Súťaž nie je organizovaná za účelom dosiahnutia zisku Organizátora súťaže. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

Trvanie súťaže a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 15. 7. 2014 do 30. 9. 2014. Súťaž prebieha v prostredí sociálnej siete Facebook na facebookovom profile BioTechUSA.sk.

Termíny súťaže:
15. 7. – 15. 9. 2014 Zasielanie súťažných fotografií
16. 9. – 30. 9. 2014 Hlasovanie na facebookovom profile
1. 10. 2014 Vyhlásenie výsledkov

Základný princíp súťaže
Odfoťte sa na dovolenke s dobre viditeľným logom BioTechUSA (napr. tričko, šejker, uterák alebo doplnky výživy), pripíšte krátky komentár ku fotografii a miesto kde bola odfotená. Uveďte vaše meno, miesto bydliska a kontaktné údaje (e-mail, telefón). Fotografiu zašlite v termíne od 15.7.2014 do 15.9.2014 na e-mail: sutaz@biotechusa.sk. Do predmetu uveďte heslo “Súťaž”. Odborná porota vyberie najlepšie fotografie, ktoré umiestnime do súťažnej galérie na facebookovej stránke, kde v termíne od 16.9.2014 do 30.9.2014 bude prebiehať hlasovanie. Fanúšikovia BioTechUSA na facebooku potom hlasovaním určia víťaza. Víťaz súťaže bude vyhlásený 1.10.2014.

Podmienky účasti v súťaži
Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora alebo blízkych osôb zamestnancov Organizátora (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka). Účastníci súťaže mladší ako 18 rokov sa zúčastňujú tejto súťaže s výslovným súhlasom svojich zákonných zástupcov. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na to, aby jeho osobné údaje v ňom uvedené (meno, priezvisko, bydlisko) boli zaradené do databázy Organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže a na propagačné, reklamné a marketingové účely, súhlas ďalej ich uverejňovať a šíriť v tlačených tituloch Organizátora a v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio a videomateriáloch, a to po celý čas od vstupu účastníka do tejto súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona po dobu 5 rokov od zverejnenia súťaže. Poskytnutie je bezplatné a dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Organizátor nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za obsah fotografií, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografii či použitím fotografie zo strany Organizátora v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami. Každý účastník je povinný pri vyhotovovaní fotografií dbať na oprávnené záujmy a práva tretích osôb, najmä osôb na fotografii a ich súkromie a práv na ochranu osobnosti. Zaslaním fotografie do súťaže dáva účastník voči Organizátorovi jednoznačne najavo, že splnil podmienky tohto odseku, a že súhlasí s tým, že úplne zodpovedá za porušenie týchto práv. Organizátor si dovoľuje zo súťaže vyradiť fotografie s nevhodným obsahom.

Výhra
Organizátor vyhlási výhercov súťaže podľa najväčšieho počtu lajkov/hlasov z tých Súťažiacich, ktorí splnili všetky Podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výhercovia“), uverejnením ich mien na facebookovom profile https://www.facebook.com/BioTechUSA.sk.

Výhercami sú autori prvých 3 fotografií s najväčším počtom lajkov/hlasov.

1. cena Iso Whey zero 500 g + Vitabolic 30 tbl. + Isotonic 40 g x 10 ks + šejker Wave 600 ml
2. cena Iso Whey Zero 500 g + Isotonic 40 g x 10 ks + Šejker Wave 600 ml
3. cena Iso Whey Zero 500 g + Šejker Wave 600 ml


Výhercovia budú po vyhlásení kontaktovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uviedli v prihlasovacom e-maile. Výhry im budú odovzdané na mieste a v čase dohodnutom medzi Organizátorom a príslušným Výhercom. V prípade, ak si Výherca neprevezme Výhru do 14 kalendárnych dní odo dňa dohodnutého medzi ním a Organizátorom, stráca nárok na Výhru a Výhra prepadá v prospech Organizátora.

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor. Na ceny nevzniká právny nárok. Nie je možná výmena ceny za hotovosť, ani výmena za inú cenu, rovnako nie je možné vymeniť získanú cenu za iné predmety či služby.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora.

Výhra sa neodovzdá ani v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany Súťažiaceho či inej osoby, ktorá dopomohla Súťažiacemu k získaniu výhry. O vylúčení Súťažiaceho zo Súťaže s končenou platnosťou rozhoduje Organizátor súťaže.

Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto Pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Všetky zmeny Pravidiel podľa tohto odseku Organizátor súťaže zverejní verejnosti na webových stránkach www.biotechusa.sk alebo facebookovom profile https://www.facebook.com/BioTechUSA.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia, ak v dodatku nie je uvedené inak.

Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetovej siete). Organizátor ďalej nezodpovedá za doručenie správy (e-mailu), ktorou budú výhercom zasielané informácie o výhre.

Tieto Pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.biotechusa.sk počnúc dňom 15. 7. 2014. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich dní od ukončenia súťaže.

Banská Bystrica, dňa 14.7.2014  

Košík

Celkom: 0 €
Množstvo: 0 Nákupný košík
turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

TOP 10