Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti
MLO SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36007820, DIČ: 2020458099, IČ DPH: SK2020458099
Tel.: 048/4177 852, Mobil: 0915 812 129

Dohľad vykonáva SOI Banská Bystrica, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

1. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo v našom internetovom obchode. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@mloslovakia.sk
V objednávke uveďte presný názov výrobku, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, balenie, príchuť, vaše meno, presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, telefónneho čísla, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

2. Dodacie a platobné podmienky

1. Platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru)
2. Platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet v Tatra banke: 2622130394/1100 celková sumu aj s poštovným.
3. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay s.r.o. (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom) - Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012 (viac info získate www.24-pay.sk
4. TatraPay - Platba internet bankingom Tatra banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Pri objednávkach prijatých do 14,00 hod. tovar zasielame v deň obdržania objednávky, v inom prípade v nasledujúci pracovný deň. Obdržanie objednávky vždy potvrdíme e-mailom, telefonicky alebo sms najneskôr do 24 hodín v pracovné dni. Ak nedostanete od nás potvrdenie vašej objednávky, znamená to, že sme ju nedostali.

V našom internetovom obchode je možné dodanie tovaru na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty a Kurierskou službou iba na území Slovenskej republiky.

Slovenská pošta doručí dobierku zvyčajne v priebehu 2–4 pracovných dní v súlade s ich obchodnými podmienkami. V prípade, že vás Slovenská pošta nezastihne na dodacej adrese, nájdete vo vašej schránke oznámenie o uložení dobierky a môžete si ju vyzdvihnúť nasledujúci deň na príslušnej pošte.

Ak si vyberiete dodanie tovaru prostredníctvom kurierskej služby, tovar vám bude dodaný zvyčajne do 24 hodín v pracovných dňoch od expedície z nášho skladu v súlade s obchodnými podmienkami kurierskej spoločnosti.

Tovar je dodávaný za ceny uvádzané v našom e-shope, k uvedeným cenám je pripočítané poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty alebo kurierskej služby. Balné neúčtujeme. V zásielke je priložený daňový doklad, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, formulár na odstúpenie od zmluvy.

Nezodpovedáme za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kurierskou spoločnosťou
- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kurierskou spoločnosťou
- oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

3. Záručné podmienky

Na každom balení výživového doplnku je vyznačená minimálna trvanlivosť, t.j. dátum do ktorého je potrebné daný prípravok skonzumovať. Na každom prípravku je nalepený návod na užívanie v slovenskom jazyku schválený UVZ SR.

Na ostatný tovar, okrem výživových doplnkov, je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Doklad o kúpe (faktúru) si vždy starostlivo uschovajte. Pri reklamácii ho predložte. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od Kurierskej služby. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

4. Reklamácie

Pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie), ktoré je zjavne spôsobené prepravou, máte nárok zásielku neprebrať. V takomto prípade ste povinný spísať s doručovateľom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prijať. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky.

MLO SLOVAKIA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Ak je tovar naďalej používaný s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia uznaná. Reklamácia tiež nebude uznaná aj v prípade, že bol kupujúci neuváženým konaním rozhodnutý predmetnú vec kúpiť (napr. nevyhovujúca chuť, príchuť).

Alternatívny spôsob riešenia sporov
Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavili jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese objednavky@mloslovakia.sk. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, spotrebiteľ má na základe Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

5. Doba na vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Pri reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na zníženie ceny alebo výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

6. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. doplnky výživy. 

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých položiek) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu MLO SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica 11, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na adrese našej prevádzky. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

7. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Vaše údaje nesprístupňujeme žiadnym tretím osobám okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V týchto prípadoch sú tretie strany prevádzkovatelia prepravných služieb a prevádzkovatelia platobných brán. Pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov sme dbali na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode! 

Košík

Celkom: 0 €
Množstvo: 0 Nákupný košík
turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

TOP 10